Condicions 🇦🇩

3ª CONCENTRACIÓ VESPANDORRA

Obligat compliment

MOLT IMPORTANT: Realitzar l’ingrés com abans millor, per límit de places.

NOMÉS PODRAN PARTICIPAR conductors o acompanyants de motos VESPA y LAMBRETTA, amb o sense sidecar, excloent qualsevol altre tipus de moto o ciclomotor, sense contar les de la organització, si procedeix, quedant expressament PROHIBIDA LA SEVA CIRCULACIÓ I LA SEVA ADHESIÓ AL GRUP.

Inscripcions limitades a 150 persones.

El termini d’inscripció és fins el dia 2 de juliol de 2017 o fins l’esgotament de les places (amb el pagament realitzat).

La inscripció s’ha de realitzar prèviament en el formulari que apareix en la web www.vespandorra.com/inscripcio , AVANS DEL DIA 2 DE JULIOL 2017, (Els acompanyants, tot i anar a la mateixa moto, també s’han d’inscriure, per poder assignar-li un número de participant i reservar-li la samarreta i plaça per dinar )

PAGAMENT D’INSCRIPCIONS: El preu de la inscripció és de 40 € (per assistent) nens menos de 13 anys : 30 € (Amb menú infantil).

Per ingrés de la inscripció als NÚMEROS DE COMPTE:

🇦🇩ANDORRA: BSA- BANC SABADELL

IBAN: AD43  0008  0005  0612  0010  8788.

Angel LEON LOPEZ

🇪🇸ESPANYA: IBERCAJA

IBAN: ES81  2085  5339  4103  3189  1488

Xavier SABAT ACHON

Posar al concepte:  VESPANDORRA i el vostre nom i cognoms. 

Fora de plaç: 45 € (per assistent, no garantirem plaça)

EN LA INSCRIPCIÓ ÉS OBLIGATORI ADJUNTAR AL FORMULARI EL JUSTIFICANT DE L’INGRÈS.

El pagament de la inscripció es tornarà en cas de no assistència a l’esdeveniment, sempre que s’avisi 15 dies abans, és a dir, abans del  7 de juliol 2017.

La organització es reserva el dret de realitzar qualsevol canvi en el programa sense previ avís i del dret d’admissió a la concentració.

MOLT IMPORTANT: 

La organització de l’esdeveniment VESPANDORRA o FEDERACIÓ MOTOCICLISTA D’ANDORRA, no es faran responsables de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en que pugui incorre l’usuari, dels danys i/o perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, així com de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels elements propietat de l’inscrit, el qual és l’únic responsable dels seus actes, sense tenir cap responsabilitat els organitzadors d’aquest esdeveniment.

Aceptació al formulari d’inscripció:

  • Tota persona inscrita a la Concentració VESPANDORRA ha d’acceptar les condicions següents:

Que estic obligat a tenir la MOTO LEGALMENT DOCUMENTADA Y ASSEGURADA.

Que durant la ruta es transita per vies públiques obertes al trànsit i que accepto els riscos inherents que comporta aquesta ruta oberta al trànsit.

Que em comprometo a complir les normes del codi de circulació i del seu reglament, vetllant per la meva seguretat i la de la resta de participants i usuaris de la via pública.

Que eximeixo a l’organitzador de Vespandorra, a la Federació Motociclista d’Andorrana, i/o a qualsevol persona física o jurídica vinculada a l’organització de la marxa de les responsabilitats derivades de qualsevol accident causat per motius lligats a fets de la circulació o bé per accidents .

Que declaro conèixer els riscos propis de la participació en aquesta concentració, com l’existència de tot tipus de vehicles aliens a l’organització circulant al llarg del recorregut de la marxa.

Que aquests vehicles circulen entre el grup de motocicletes com usuaris normals de les vies.

Que accepto i conec que em trobaré tot tipus de vehicles circulant en ambdós sentits de la marxa.

Que accepto i conec que existeixen cruïlles no regulades per l’organització de la marxa als quals es poden incorporar tot tipus de vehicles.

Que existeixen trams perillosos en els que hauré d’extremar la precaució.

Que existeixen descensos perllongats amb corbes en les que hauré de moderar la velocitat per evitar danys propis i / o aliens.

Que hi ha la possibilitat de provocar un accident a un tercer aliè a la concentració, assumint personalment la responsabilitat íntegra de l’esmentat accident i excloent a l’organització de qualsevol responsabilitat derivada del mateix.

DRET A LA IMATGE

L’acceptació implica obligatòriament que el participant autoritza a l’Organitzador de la concentració a la gravació total o parcial de la seva participació en la mateixa, dóna el seu consentiment perquè es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de la marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, Internet , rètols, mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que es consideri oportú executar, sense dret per la seva part a rebre cap compensació econòmica.

LOPD I POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que disposa la Llei 15/2003 de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre de l’any 2003, l’organitzador informa que les dades que ens faciliti s’incorporaran a un fitxer digital la titularitat i responsabilitat corresponen a l’Organitzador, que prendrà les mesures necessàries per garantir la seva seguretat i confidencialitat.

El participant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades en els fitxers automatitzats existents per part de l’Organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació amb l’execució de gestions administratives, comercials i d’altres activitats pròpies.

Pel que fa a la política de privacitat, l’Organitzador assegura al participant, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit a l’organització, sent responsable del fitxer amb domicili a aquests efectes a l’adreça anteriorment indicada.

El participant accepta que les seves dades puguin cedir-se exclusivament per a activitats necessàries per a la correcta execució de la gestió i administració interna de l’Organitzador.

Així mateix, el participant accepta que l’Organitzador li enviï informació sobre notícies, gestions o serveis que afectin a la concentració. L’acceptació del participant perquè les seves dades puguin ser tractades o cedides en la forma d’aquest paràgraf sempre té caràcter revocable, sense efectes retroactius.